KADA:
Kiekvieną trečiadienį vakare.
KUR:
Įvairiose Kauno vietose. Sekite skelbimus

Kaunas liepos 10

Dalyvavo: 6 maldininkai.

2024-07-10

Kaunas liepos 3

Dalyvavo: 7 maldininkai.

2024-07-10

Kaunas liepos 10 (kvietimas)

Kada: 2024 liepos 10, trečiadienį, 19:45.Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas.Apreiškimas švc

2024-07-10

Kaunas liepos 3 (kvietimas)

Kada: 2024 liepos 3, trečiadienį, 19:45.Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas.Mūsų Viešpaties prisikėlimasKad Jėzaus Prisikėlimo malonė veiksmingai įsiskverbtų į mūsų sielas, reikia daugiau nei sentimentų, kad ir kokie gražūs jie būtų

2024-07-03

Kaunas birželio 26

Dalyvavo: 3 maldininkai.

2024-06-26
Jėzaus agonija Getsemanės sode
Po paskutinės vakarienės, dar ant Jo lūpų esant Jo kilniai kunigiškajai maldai, Jėzus išėjo į alyvų sodą. Kas ten atsitiko? Siaubinga vizija sukėlė baimę Jo Širdyje.
Pastebėkime, tikrai su liūdesiu, kad baisūs puolimai prieš Bažnyčią nėra sukeliami pagonių, bet schizmatikų ir eretikų, kurie anksčiau buvo ganytojais, bet vėliau tapo šėlstančiais vilkais. Toks yra piktnaudžiavimo malone rezultatas, ir taip visada nutinka per puikybę ir ambicijas (svajones).
Drebėkime, nes šv. Paulius sako, tas, kuris stovi, turi žiūrėti, kad nenupultų. Nedėkingumas ir piktnaudžiavimas dievišku palankumu visada pagimdydavo šitokias neištikimybės pabaisas. O gerasis Mokytojau, garbintinas Jėzau, per Mariją padaryk mus ištikimiausiais ir dosniausiais klausant Tavo pašaukimo. Leisk manyti menkai apie save ir būti nusižeminusiais.
Plakimas
Pilotas tokioj padėtyje, kad tuojau pasiduos minios norams, kuri reikalauja Dievo mirties. Bet vis dar neapsispręsdamas tarp teisingumo pačiam Teisingumui ir Ciesoriaus baimės, jis jiems parodo Jėzų karūnuotą erškėčiais, apsipylusį krauju dėl nuplakimo, ir jis jiems sako: „Štai žmogus! Ecce homo!“ Ach, šita baisi išniekinimo scena yra atgaivinama tūkstantį kartų per dieną viešais papiktinimais, kurie įvyksta visuose didžiuosiuose pasaulietiškumo centruose.
Tai netikri dievai Protas ir Venera yra garbinami (kino) teatruose. Tarp tų, kurie moka už bilietą ir kurie ploja, yra, nelaimei, daug katalikų. Tokie plojimai reiškia: „šalin Kristų! Mums nereikia Karaliaus, kuris primeta dorybę, krikščionišką orumą ir skaistumą. Toks įstatymas yra pasenęs ir nepakeliama našta mūsų laikams. Šalin Kristų!“
Karūnavimas erškėčiais
Piktadariai, kurie blogai elgėsi su Jėzumi kalėjime pirmąjį didįjį ketvirtadienį, savo nežinojime buvo beveik pranašiški tame, ką padarė, nes po daugelio šimtmečių didūs ir galingi tautų valdovai atnaujins šitą vis besikaupiantį veiksmą. Valstybė po valstybės vėl jį karūnuos erškėčiais.
„Tegul Jis bus uždraustas mokyklose“, sako sekuliarizuotas švietimas. „Šalin Jį!“ šaukia oficialus sekuliaristų edukacijos įstatymas, „Barabbas, palaidumas ir ateizmas, taip! Bet Kristaus kaip Karaliaus mes neturėsime!“
O Jėzau, mūsų Išganytojau, dėl šv. Edvardo meilės, karaliaus; per šv. Henriko labdarystę, karaliaus; per šv. Liudviko uolumą, karaliaus; per pamaldžią šv. Ferdinando širdį, karaliaus; per šv. Stepono apaštalavimą, karaliaus; per herojiškus šv. Kazimiero kentėjimus, karaliaus; per šv. Kanuto eucharistinį pamaldumą, karaliaus, viešpatauk, o Jėzau, vėl karaliauk mūsų šalims.
Kryžiaus nešimas
Jėzus aiškiai pasakė savo apaštalams: „Jie nekentė manęs, jie nekęs ir jūsų“.
Ach, Jis neturėjo omenyje Piloto ar jo budelių, kai pasakė tuos žodžius. Pilotas, tiesa, buvo palaidas ir nedoras teisėjas, ir taip pat yra tiesa, kad budeliai Jėzų kankino su laukiniu žiaurumu; bet jie neturėjo faktinės neapykantos savo Aukai.
Priešingai, Herodas ir Kajafas, ir ypatingai sanhedrino nariai, veikė skatinami moralinės neapykantos Jėzui. Tai jie krovė ant Jo pasityčiojimus Jo agonijoje ir laistė jį pagieža bei piktžodžiavimais ant Kalvarijos. Ši neapykanta, o Meilės Dieve, vis dar tęsiasi! Tai šio neapykantos svoris privertė tave suklupti skausmingame kelyje link Kalvarijos.
Nukryžiavimas
Dievo Avinėlis atsigulė ant savo sužadėtuvių lovos, kuri yra kryžiaus balkis, o jie prikalė Jo rankas ir kojas vinimis. Virš Jo kraujuojančios Galvos jie pakabino užrašą: „Jėzus iš Nazareto – žydų karalius“. Jis ne tik žydų karalius, bet viso pasaulio.
Tavo kraujas ir žaizdos kalba mums kokia didelė yra ta Meilė, kuri prikalė Tave prie Kryžiaus; ir, taip, tuo krauju Tu užrašei krikščionišką Įstatymą, kurį galima sutraukti į šiuos šviesius žodžius: „mylėsi savo Viešpatį visu protu, visa širdimi ir visa tavo siela“.

Kaunas birželio 26 (kvietimas)

Kada: 2024 birželio 26, trečiadienį, 19:45.Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas.Jėzaus agonija Getsemanės sodePo paskutinės vakarienės, dar ant Jo lūpų esant Jo kilniai kunigiškajai maldai, Jėzus išėjo į alyvų sodą

2024-06-26

Kaunas birželio 19

Dalyvavo: 7 maldininkai.

2024-06-20
Rožančiaus meditacijų pagrindas - tėvo Mateo Crawley-Boevey tekstai.
Apreiškimas švc. Mergelei Marijai
Taip, dieviškoji Marijos Motinystė iš tikrųjų yra visų jos nesuskaičiuojamųjų ir garbingųjų privilegijų centras ir šaltinis. Garbingiausia Marijos šventė tad yra jos Dieviškosios Motinystės minėjimas. Mater Dei! Mater Christi! Visi jos titulai plaukia iš ten.!
O Nekaltoji Marija, mes giriame tave ir garbiname tave, pradėtoji be gimtosios nuodėmės, nes tu esi Motina to, kuris yra begalinis Šventumas. Ir nuo Apreiškimo akimirkos mes skelbiame tave dangaus ir žemės Karaliene, nes tas, kuris yra karalių Karalius, įsteigė savo dvarą tavo Širdyje, Jo pirmąjį sostą žemėje.
Tai irgi yra priežastis, kodėl šalia Tarpininko Jėzaus, Tu esi visų malonių Tarpininkė, nes tu esi Motina to, kuris yra ir Malonė, ir Gyvenimas.
Marijos apsilankymas pas šv. Elžbietą
Žodis atėjo gelbėti. Jis atėjo į žemę ne teisti ar pasmerkti, bet išgelbėti tai, kas buvo pražuvę. Jis išties yra begalinio Tėvo gerumo apsireiškimas. Ir Jo gerumas spinduliuoja, kaip gyvybę teikianti šiluma, iš kiekvieno Išganytojo žvilgsnio ir kiekvieno gesto. Bet pastebėkime, kad šioje išganymo misijoje Motina visada eina pirma Sūnaus. Tai ji paruošia Jam kelią, nes Ji yra Jo švelnumo ir Jo gailestingumo aušra.
Kaip dažnai baltas mūsų Krikšto drabužis buvo nuodėmės supurvintas ir suplėšytas. Ir kaip dažnai Jėzus, visada vedamas Marijos, nepavargdamas sugrįžo nuplauti mus savo Kraujyje per atleidimą, teikiamą atgailos sakramente.
Aplankyk mus ir atverk mums akis, o dieviškoji Motina; apsaugok mus nuo didžio pavojaus savo nedėkingumu sudrumsti gailestingumo šaltinį. O mylimiausioji Motina, įtvirtink mus antgamtinėje ramybėje iki tos amžinos dienos, kada mums švies „Lucerna“, rojaus Žibintas, kuris yra Avinėlis.
Mūsų Viešpaties gimimas Betliejuje
Palaiminta Tu, o Mergele Marija, kurios įsčios priglaudė Tą, kurio visa kūrinija negali apimti, ir kuris devynis mėnesius buvo maitinamas Tavo tyriausiuoju krauju.
Taip, net prieš angelams užgiedant, tavo girianti ir garbinanti Širdis giedojo šitą himną, kai, ant tavo rankų altoriaus, Tu paaukojai šitą garbintiną Vaiką kaip gyriaus ir atsiteisimo Auką Jo Tėvui. Angelai girdėjo šitą himną, kylantį iš kiekvieno Tavo motiniškos Širdies dūžio, o Marija, ir jie giedojo jį dangaus aukštumose ir girdint ganytojams piemenėliams. Mes trokštame, o šventoji Mergele, kad visas mūsų gyvenimas, kaip kad tas šventųjų, būtų himnas Dievo garbei, per Jėzų Kristų, tavo garbintiną Sūnų.
Žemiškas atsakymas Betliejaus himnui yra daugiau nei didingas: kiekvieną rytą jis pakelia šventuosius danguje ir dangiškąsias dvasias į gėrėjimosi ekstazę. Bažnyčia, atpirktos žmonijos vardu, intonuoja šitą himną prie savo altoriaus nuo pirmojo didžiojo ketvirtadienio. Arba greičiau tai pats Jėzus Kristus jį gieda šventosios aukos metu. Bažnyčia iš tikrųjų, per Jėzaus žaizdas, nukryžiuotojo ir aukos, intonuoja šitą himną šitais kilniais žodžiais: „mes giriame Tave, o Tėve; mes laiminame Tave, mes garbiname Tave, mes dėkojame Tau dėl Tavo didžios garbės“.
Vaiko Jėzaus atnašavimas šventykloje ir Marijos apsivalymas
Šita jaudinanti paslaptis duoda mums du pavyzdžius. Pirmas yra Jėzaus Kristaus, kuris, jau ištaręs savo „fiat“ savo Tėvui, dabar stovi pasiruošęs atnaujinti ir iškilmingai ratifikuoti savo pasiaukojimą Marijos rankomis. Jis tai padaro oficialiu ir legaliu keliu Jeruzalės šventykloje.
Marija aukoja Tėvui savo Jėzų, kuris Jai iš tikrųjų yra dieviška brangenybė, nes Jis tikrai Jos vaikas. Jėzus, aukodamasis Marijos rankomis, tarsi mums sako: „aš jums duodu didį pavyzdį; sekite Manimi, mėgdžiokite Mane! Atsiduokite mano Širdžiai, visada per Mariją, ir būsite šiltai priimti“.
O palaimintoji Mergele, mes toli nuo to, kad būtume tavo brangenybės, bet mes Tau brangūs, nes mes įsūnytieji Tavo vaikai. Tad pažvelk į mus tad savo gailestingomis akimis ir savo turtais kompensuok ko trūksta mūsų didžiam skurdui. Pristatyk mus Jėzui. Išpildyk mumyse, o mergele tarpininke, Jėzaus atnešimą į šventyklą.
Vaiko Jėzaus praradimas ir Jo suradimas šventykloje
Čia tikrai yra viena iš labiausiai perveriančių Jos Nekaltosios Širdies skausmų: jos dieviškosios Brangenybės praradimas, Jos Jėzaus Jeruzalėje, sielvartas kuo tikriausias ir skausmingiausias, nors šis praradimas buvo tik laikinas.
Vienintelis tavo liūdesio saikas, o dieviškoji Motina, tai neišmatuojama tavo širdies meilė. Be Jėzaus, dangus būtų sausa ir bedžiaugsmė oazė. Taip tad tu kentėjai Kalvarijoje kaip tikras kankinys, o liūdnoji Karaliene; bet tada tu kentėjai šalia Jo, nes jis fiziškai vis dar buvo su Tavimi.
Senasis Simeonas išpranašavo žiaurią žaizdą, kurią padarys šitas kalavijas. Bet tai buvo Tėvas, kuris savo iškilioje ir paslaptingoje Apvaizdoje, norėjo Tau šios taurės, o dieviškoji Karaliene.

Kaunas birželio 19 (kvietimas)

Kada: 2024 birželio 19, trečiadienį, 19:45.Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas.Rožančiaus meditacijų pagrindas - tėvo Mateo Crawley-Boevey tekstai

2024-06-19

Kaunas birželio 12

Dalyvavo: 10 maldininkai.

2024-06-14

Kaunas birželio 12 (kvietimas)

Kada: 2024 birželio 12, trečiadienį, 19:45.Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas.Mūsų Viešpaties prisikėlimasAteik Šventoji Dvasia, apšviesk mano protą, ateik ir uždek man širdį

2024-06-11