Žegnojimasis

Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * ir Šventosios Dvasios. Amen.

Viešpaties malda

Tėve mūsų, kuris esi danguje! * Teesie šventas Tavo vardas, * teateinie Tavo karalystė, * teesie Tavo valia * kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien * ir atleisk mums mūsų kaltes, * kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. * Ir neleisk mūsų gundyti, * bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Angelo pasveikinimas Marijai

Sveika, Marija, malonės pilnoji! * Viešpats su Tavimi! * Tu pagirta tarp moterų * ir pagirtas Tavo įsčių vaisius – Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo Motina, * melsk už mus, nusidėjėlius, * dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Švč. Trejybės pagarbinimas

Glória Patri, * et Fílio, * et Spirítui Sancto. Garbė Dievui Tėvui, * ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.
Sicut erat in princípo, * et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen. Kaip buvo pradžioje, * dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

Apaštalų tikybos išpažinimas

Tikiu Dievą Tėvą visagalį, * dangaus ir žemės Sutvėrėją; * ir Jėzų Kristų, * vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, * kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, * gimė iš Mergelės Marijos, * kentėjo prie Poncijaus Piloto, * buvo prikaltas prie kryžiaus, * numiręs ir palaidotas; * nužengė į pragarus; * trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; * įžengė į dangų; * sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, * iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu Šventąją Dvasią, * šventąją visuotinę Bažnyčią, * šventųjų bendravimą, * nuodėmių atleidimą, * kūno iš numirusių prisikėlimą * ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Rožančius

Pradžioje persižegnojama, „Tikiu Dievą Tėvą“, „Tėve mūsų“, 3 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

Kiekvienoje paslaptyje kalbamas „Tėve mūsų“, 10 „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“ bei maldelės (Fatimos Dievo Motinos regėtojų malda ir Stebuklingojo medalikėlio malda): O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo. O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

Pirmoji dalis. Džiaugsmingosios paslaptys

 1. Pirmoji paslaptis. Viešpaties Angelas apreiškia Marijai, kad ji taps Išganytojo Motina. Melskime nuolankumo dorybės.
 2. Antroji paslaptis. Marija aplanko šventąją Elzbietą. Melskime, kad taip mylėtume artimą, kaip Marija.
 3. Trečioji paslaptis. Viešpats Jėzus gimsta Betliejaus tvartelyje. Melskime, kad galėtume pamilti neturtą savo gyvenime.
 4. Ketvirtoji paslaptis. Marija aukoja Kūdikėlį Jėzų šventykloje. Melskime paklusnumo dorybės.
 5. Penktoji paslaptis. Marija ir Juozapas randa Jėzų šventykloje tarp mokytojų. Prašykime, kad nuolat ieškotume Jėzaus.

Antroji dalis. Skausmingosios paslaptys

 1. Pirmoji paslaptis. Viešpats Jėzus Alyvų sode krauju prakaituoja. Prašykime gailesčio už savo nuodėmes.
 2. Antroji paslaptis. Viešpats Jėzus skaudžiai plakamas. Melskime apsimarinimo dorybės.
 3. Trečioji paslaptis. Viešpats Jėzus žiauriai karūnuojamas erškėčiais. Melskime, kad mokėtume priimti pažeminimus.
 4. Ketvirtoji paslaptis. Viešpats Jėzus neša kryžių ir keliskart suklumpa. Prašykime, kad kantriai pakęstume vargus.
 5. Penktoji paslaptis. Viešpats Jėzus, prikaltas prie kryžiaus, miršta. Melskime, kad taip mylėtume Dievą, kaip jis mus mylėjo ir mokėtume aukotis už kitus.

Trečioji dalis. Garbingosios paslaptys

 1. Pirmoji paslaptis. Viešpats Jėzus trečią dieną keliasi iš numirusių. Prašykime, kad išaugtų mūsų tikėjimas.
 2. Antroji paslaptis. Viešpats Jėzus įžengia į dangų. Melskime vilties dorybės ir dangaus troškimo.
 3. Trečioji paslaptis. Jėzus atsiunčia Marijai ir apaštalams Šv. Dvasią. Prašykime meilės dorybės ir apaštališko uolumo.
 4. Ketvirtoji paslaptis. Dievo Motina su kūnu paimama į dangų. Prašykime laimingos mirties malonės.
 5. Penktoji paslaptis. Marija vainikuojama dangaus ir žemės Karaliene. Melskime gilaus pamaldumo Dievo Motinai.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. R. Amen.

Loreto Švč. Mergelės Marijos litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Motina Kristaus,

Motina Bažnyčios,

Motina Dievo malonės,

Motina tyriausioji,

Motina skaisčiausioji,

Motina nepalytėtoji,

Motina nesuteptoji,

Motina meilingoji,

Motina stebuklingoji,

Motina geroji patarėja,

Motina Sutvėrėjo,

Motina Išganytojo,

Mergele išmintingoji,

Mergele garbingoji,

Mergele šlovingoji,

Mergele galingoji,

Mergele maloningoji,

Mergele ištikimoji,

Teisybės paveiksle,

Išminties soste,

Mūsų linksmybės priežastie,

Dvasios inde,

Garbės inde,

Įstabusis maldingumo inde,

Paslaptingoji rože,

Dovydo bokšte,

Balčiausiasis bokšte,

Aukso namai,

Sandoros skrynia,

Dangaus vartai,

Aušros žvaigžde,

Ligonių sveikata,

Nusidėjėlių gynėja,

Nuliūdusiųjų paguoda,

Krikščionių pagalba,

Karaliene angelų,

Karaliene patriarchų,

Karaliene pranašų,

Karaliene apaštalų,

Karaliene kankinių,

Karaliene išpažinėjų,

Karaliene mergelių,

Karaliene visų šventųjų,

Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,

Karaliene į dangų paimtoji,

Karaliene šventojo rožančiaus,

Karaliene šeimos,

Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

Tavo apgynimo šaukiamės, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!

R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, † leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, * visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Šv. Bernardo malda

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

Malda į šv. Juozapą už Bažnyčią

Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, prašome Tave, maloningai pažvelk į paveldą, kurį Jėzus Kristus įsigijo savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok išrinktuosius Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų maro. Galingasis Gelbėtojau, maloningai padėk mums iš dangaus šioje kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną iš mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

Viešpaties angelas

Viešpaties angelas apreiškė Marijai: R. „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“.

Sveika, Marija...

V. „Štai aš Viešpaties tarnaitė, R. Teesie man pagal tavo žodį“.

Sveika, Marija...

V. Ir Žodis tapo kūnu, R. Ir gyveno tarp mūsų.

Sveika, Marija...

V. Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja, R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, teikis įlieti į mūsų širdis savo malonės, † kad mes, kurie Angelo apreiškimu pažinome Tavo Sūnaus Kristaus įsikūnijimą, * per jo kančią ir kryžių pasiektume prisikėlimo garbę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.