Kada: 2023 rugpjūčio 2, trečiadienį, 19:45
Kur: Šv. Jurgio bažnyčia, Kaunas
Pridėti į kalendorių

Melsimės skausmingąsias paslaptis.

Keletas strėlinių maldų, paimta iš t. Mateo Crawley raštų, kurias galima būtų įpinti tarp paslapčių. Rožančiaus pradžioje:

Mes mylim tave Jėzau, nes tu Jėzus,

Mes norim, kad Jėzus mums karaliautų,

Jėzus iškilmingai patvirtino: „aš pažadu, aš karaliausiu per savo Širdį“, ir dar pridėjo „karaliausiu nepaisant mano priešų“.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, teateinie Tavo Karalystė 3x

1 skausmingoji paslaptis. Alyvų darželyje Jėzus krauju prakaituoja

Atversk išpuikusius netikinčius, kurie neigia Dievo egzistavimą, dangaus ir žemės ir visa ko kūrėją

Savo dieviškąja Širdimi atversk juos Jėzau

Atversk visus nusidėjėlius, o Švenčiausioji Širdie

Mano Jėzau, gailestingumo

2 skausmingoji paslaptis. Jėzus nuplakamas

Tegul būna pagarbintas Jėzus švenčiausiame altoriaus sakramente

Padaugink savo apaštalų, o Švenčiausioji Širdie

Palaimink mūsų krikščioniškus namus pašaukimais, o Švenčiausioji Širdie

Duok mums šventų kunigų, o Švenčiausioji Širdie

Mes dėkojame Tau Jėzau už popiežiaus dovaną

Mes šloviname Tave Jėzau už kunigystės malonę

3 skausmingoji paslaptis. Jėzus karūnuojamas erškėčiais

Ta skausminga karūna įrodo, kad Jis iš tikrųjų yra meilės ir gailestingumo Karalius

Visagalis Karaliau, karūnuotas erškėčiais, mes šloviname Tave

Tiesos Karaliau, karūnuotas erškėčiais, mes garbiname Tave

Teisingumo Karaliau, karūnuotas erškėčiais, mes giriame Tave

Išminties Karaliau, karūnuotas erškėčiais, mes aukštiname Tave

Gailestingumo Karaliau, karūnuotas erškėčiais, mes pasitikime Tavimi

Meilės Karaliau, karūnuotas erškėčiais, mes mylime Tave

4 skausmingoji paslaptis. Jėzus neša savo kryžių

Ateik, sielų Karaliau, karaliauk mums 3x

Ateik, šeimų Karaliau, karaliauk mums 3x

Ateik, visuomenės Karaliau, karaliauk mums 3x

Ateik, tautų Karaliau, karaliauk mums 3x

Švenčiausioji Jėzaus Širdie teateina Tavo karalystė.

5 Paslaptis. Jėzus miršta ant kryžiaus

Anti-krikščioniškos jėgos pasauliniu mąstu kovoja neapykantos karą prieš Dievą,

Kad atsilygintume už tuos, kurie bando nuversti nuo sosto mylimąjį Valdovą,

Mes garbiname Tave nukryžiuotasis Valdove,

Mes šloviname Tave nukryžiuotasis Gelbėtojau,

Mes mylime Tave nukryžiuotasis Karaliau,

Būsime ištikimi Tavo draugai, o Švenčiausioji Širdie,

Būsime tavo kareiviai, o Kristau Karaliau,

Pabaigoje:

Švenčiausiosios Širdies Dievo Motina, melski už mus

Šventasis Juozapai, Švenčiausiosios Širdies mylėtojų pavyzdį ir globėjau, melski už mus

Šventieji Lozoriau, Morta ir Marija, melskite už mus

Mūsų šeimų šventieji angelai sargai, melskite už mus

Jėzau, mažų vaikų drauge, palaimink viso pasaulio mažuosius